เอกสารจดทะเบียนบริษัท

สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล บ.ยางถูก สามารถออกใบกำกับภาษี ให้กับบริษัทท่านได้
โปรดแจ้งกับเราในวันที่สั่งสินค้า (บ.ยางถูกไม่สามารถเปิดใบกำกับภาษีย้อนหลังได้)
เนื่องจากโดยปกติระบบจะดึงชื่อลูกค้า ที่ลงทะเบียนมาใช้ ออกใบกำกับภาษี

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน้าปกสมุดบัญชี