สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
72520 พ 19 ก.ย. 2018
รัฐพงศ์ รุ่งสัทธรรม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72505 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ธัชพล อุณหไพบูลย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72504 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ปรียาพัฒน์พร ภากลิ่นโสภณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72503 จ 17 ก.ย. 2018
บจก.คิวจีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดัคส์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72502 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ รัฐพล ทรัพย์สิน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72501 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ชิตพล พนมใส
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72500 จ 17 ก.ย. 2018
ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72499 จ 17 ก.ย. 2018
หจก.อาชา คาร์เซ็นเตอร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72498 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ กันตพงศ์ เกิดผลธนากุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72496 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ วิธาน ชูชื่นพฤกษาพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72495 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ บดินทร์ ศรีสุวรรณ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72494 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ พัชรินทร์ ธรรมบรรจง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72493 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ อภิชาติ ด้วงฉุน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72492 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ปริญญา มณีนิล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72491 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ศักดิเกษม คุ้มสิงสัน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72490 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72489 จ 17 ก.ย. 2018
บริษัท สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72488 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ หนึ่ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72487 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ นพพร เบ็ญพาด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72485 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ สุภชัย บัวสาตร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72484 จ 17 ก.ย. 2018
บริษัท เพลสซิ่ง แวลู จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72483 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ไพศาล ฐานบัญชา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72482 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ อภิสิทธิ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72481 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ เจษฎา ปัทมาคม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72480 จ 17 ก.ย. 2018
หจก.วรวุฒิกลการ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72479 จ 17 ก.ย. 2018
บริษัท สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72477 จ 17 ก.ย. 2018
บจก.เอ็น.เค.เซอร์วิส เซ็นเตอร์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72476 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ สุดารัตน์ คนึงคิด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72475 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ สุธีกานต์ จอประเสริฐกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72474 จ 17 ก.ย. 2018
บริษัท เพชรประทีป จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72473 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ สมบัติ ปูนกลาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72472 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ วรรธชัย ลาภูมี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72471 จ 17 ก.ย. 2018
คุณ ปาณิศา เกลล์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72462 อา 16 ก.ย. 2018
พิชิต อู่อรุณ
รอยืนยันจากลูกค้า
72451 ส 15 ก.ย. 2018
นายณัชพล ชาวพลกรัง
รอยืนยันจากลูกค้า
72447 ส 15 ก.ย. 2018
ธนาวัฒน์ หนูคูขุด
รอยืนยันจากลูกค้า
72436 ศ 14 ก.ย. 2018
สุพัฒน์ พิศเพ็ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72415 พ 12 ก.ย. 2018
รัฐพล ทรัพย์สิน
รอยืนยันจากลูกค้า
72410 พ 12 ก.ย. 2018
ปฏิภาณ ศรีสาย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72408 พ 12 ก.ย. 2018
บจก.คิวจีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักซ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72403 อ 11 ก.ย. 2018
นางสาวปิยะมาศ โมมะเกือ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72398 อ 11 ก.ย. 2018
บริษัท ทองสุขเสริม จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72396 อ 11 ก.ย. 2018
คุณ วิโรจน์ กุลอ้น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72395 อ 11 ก.ย. 2018
คุณ อรุณี แก้วก่า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72394 อ 11 ก.ย. 2018
คุณ พิพัฒน์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72393 อ 11 ก.ย. 2018
sgsd
รอยืนยันจากลูกค้า
72390 จ 10 ก.ย. 2018
นายอภิชาติ ด้วงฉุน
รอยืนยันจากลูกค้า
72383 จ 10 ก.ย. 2018
วิเชียร เปียบุญมี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72372 อา 09 ก.ย. 2018
ศักดิ์เกษม คุ้มสิงสัน
รอยืนยันจากลูกค้า
72362 ส 08 ก.ย. 2018
วิภู ยิ้มละมัย
อยู่ระหว่างการจัดส่ง

หน้า