สถานะการส่งสินค้า

รูปแบบการส่งสินค้า ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้าการส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าของท่าน ได้ที่นี่

หมายเลขใบสั่งซื้อ สร้างเมื่อเรียงจากน้อยไปมาก ชื่อ สถานะใบสั่งซื้อ
72741 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ชยพล วงศ์ปรีดีพันธุ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72740 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ สาโรจน์ ลิมอักษร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72739 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ พิมพ์พร ทองสุข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72738 ส 06 ต.ค. 2018
จ.ส.อ. ธนกฤต ภัทรรุ่งเมธี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72737 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ไกรวุฒิ จันทร์กลิ่น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72736 ส 06 ต.ค. 2018
บจก.เอ็นนารา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72735 ส 06 ต.ค. 2018
บจก.คิวจีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดัคส์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72734 ส 06 ต.ค. 2018
คุณ ตรีศักดิ์ ศรีสงคราม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72733 ส 06 ต.ค. 2018
หจก. ป.กิตติพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72728 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ อรรณพ จตุราบัณฑิต
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72727 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ ชณันต์เกษ อ่ำอ้น
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72726 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ ธนาลินี ชมดี
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72725 ศ 05 ต.ค. 2018
คุณ อดิศักดิ์ ไม่น้อยทรัพย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72713 พฤ 04 ต.ค. 2018
ปรวรรณ เครือสุวรรณ
รอยืนยันจากลูกค้า
72693 อ 02 ต.ค. 2018
ชยพล วงศ์ปรีดีพันธุ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72680 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ จิราวัฒณ์ แก้วประดิษฐ์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72679 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ อภิชาติ เจียงเพ็ง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72678 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ ปฎิวัติ บุญธรรม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72677 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ อภิสิทธิ์ วงษ์แก้วฟ้า
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72675 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ เสรี ทองบุญรอด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72674 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ พจนารถ คล้ายดวงแข
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72673 จ 01 ต.ค. 2018
ร้านไอดีเทค
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72672 จ 01 ต.ค. 2018
ด.ต.สุรพล พันธ์เจริญ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72671 จ 01 ต.ค. 2018
ว่าที่ร้อยตรี คณิต อัศวโอฬาร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72670 จ 01 ต.ค. 2018
คุณ ศรัทธา ก่อเกิดตระกูล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72664 อา 30 ก.ย. 2018
ขจรศักดิ์ เหลืองศรีจันทร์
รอยืนยันจากลูกค้า
72662 อา 30 ก.ย. 2018
วชิรพล พูลสวัสดิ์
รอยืนยันจากลูกค้า
72644 ส 29 ก.ย. 2018
นายอดิศักดิ์ ไม่น้อยทรัพย์
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72615 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ กฤตยา นิจจอหอ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72614 อ 25 ก.ย. 2018
หจก. ซี ซี เอส การาจ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72613 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ รุสลี สุหลง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72612 อ 25 ก.ย. 2018
ร้าน ช.ศรีนครการยาง
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72611 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ ชัยชนะ ชื่นชอบ
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72610 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ วิภาดา พิมพา
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72609 อ 25 ก.ย. 2018
ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ำดื่ม
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72608 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ เอกพันธ์ ทวีโคตร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72607 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ อนันต์ วิโรจน์สกุล
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72606 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ สมพล คชินทร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72605 อ 25 ก.ย. 2018
บริษัท ประชาชื่น 20 จำกัด
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72604 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ กรศรัณย์ ทองก้อน
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72603 อ 25 ก.ย. 2018
คุณ วุฒิพงศ์ ทะสุนทร
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72602 อ 25 ก.ย. 2018
บจก.ณัฐทรัพย์ แฟคตอรี่
รอยืนยันจากลูกค้า
72591 จ 24 ก.ย. 2018
ณฐมน พึ่งพเดช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72579 จ 24 ก.ย. 2018
ปชาสัณฑ์ ชาลี
รอยืนยันจากลูกค้า
72576 อา 23 ก.ย. 2018
หัตถยา อาสนเพชร
รอยืนยันจากลูกค้า
72570 อา 23 ก.ย. 2018
สุชาติ คูนิอาจ
รอยืนยันจากลูกค้า
72554 ศ 21 ก.ย. 2018
นายเอกพงษื สารีโท
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72553 ศ 21 ก.ย. 2018
นายเอกพงษื สารีโท
รอยืนยันจากลูกค้า
72542 พฤ 20 ก.ย. 2018
วิรัตน์ การพานิช
อยู่ระหว่างการจัดส่ง
72521 พ 19 ก.ย. 2018
ภัทรวดี แย้มชู
รอยืนยันจากลูกค้า

หน้า